Casino game nổ hũ

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
Ngày
/
Tháng
00 15 2         1   1               1 1                         1   1           1 1         1           1       1 1     1   00
01 14               2   1           1       1           1   1 1           1 1 1                     1 1 1                   01
02 14           1         1   1               1   3   1         1                       1 1             1         1       1 02
03 16   1       2   1               1           1   1 3       1                       1 1   1                       2       03
04 16   1 1                     3   1         1         1     1           1   1     1     1   1             1       1       04
05 18       1         1           3     1         1 1         1           1 1     1   1 1       1                   1 2     05
06 20           1 1     1   1           1 1 2                   1 1 1     1   1 2         1                 1     1 1   1   06
07 23 1   1               1 1     1             1     1 2         1   1 2     2       1         1 1   1       1 1       2   07
08 18   1     1             1         2 1           1 1         1               2     1         2       1 1   1           1 08
09 13 1   1                         1     1         1             2                 1         1           1   1 1     1     09
10 24         1   3   1     1           2 1 1     1                 1 2     1                 2 1 1         1 1 2   1       10
11 18                 2               1 1 1 2 1       1   1         1     1     1   1               1   1       1     1     11
12 12   1   1       1       1       1                 1                   2   1       1                 1                 1 12
13 22       1       1 1   1 2 1       2                               1   1 3     1   1         1 1 1         1 1   1       13
14 17   1 1         1                           1   1         1   1 1   1           1   1   1     1   1   2 1               14
15 20             3     1   1     2           1 1 2         1 1 1         1     1           1             1   2             15
16 24 1 2     1 1 1 2         1 1           1   1         2 1                   2         1     1       1   1 1 1   1       16
17 9                     1         1                     1         1   2               1                 1           1     17
18 16       1 1             1       2       1 1           2   1   1                           1             1         1 1 1 18
19 9     1       1                 1               1                             1             1 1           1           1 19
20 17   1 1         1     1               2       1     1               1       1     1         2     1       1 1 1         20
21 20 1     2   1       1 1             1     1   1   1 1         2 1         1   2                 3                       21
22 11       2               1     1               1                   1           1                                   1 2 1 22
23 13     1         1   1   2             1                   1 1             1   1                 1                   1 1 23
24 15 1                 1 2   1           1   1 1         1 1   1                   1           1           1         1     24
25 12     2                               1       1 1 1                           1         1     1     1   1   1           25
26 10                   1 1           1           1           1                                       1         1 1   1   1 26
27 12               1         1 1 2                             1     1         1               1   1 2                     27
28 15               1 1   1     2   1       1   1                       1     1       1             1       1     1     1   28
29 18 1   1   2   1         1                 1 1     1   1         1 1           1 2     1       1       1                 29
30 15             1           1 1 1   1     1         1     2                   1 2                 1                 1   1 30
31 12               1 1                 1         1       1   1     1   2                                   1 1 1           31
32 13 1       1             1       1                                 1 1     1           1 1 1     1       1       1       32
33 16                       1   1       1       1 1     1 1   1   1         1       1   1 1 1                 1   1         33
34 16   1         1 1       1 1   2         1       1       1               1     1     1   1     1 1                       34
35 23     1         1   1     1 2         1 1       1   1     1     1 2         1   1 1 1     1   1   1       1   1         35
36 14                               1 1       1             1   1 1   1   1   1     1               1   1 1               1 36
37 11         1     1       1   1       1 1 1             1 1                       1         1                             37
38 7                         1                         1                         1       2                     2           38
39 12                   1                       1         2       1                   1 1 1 1                   1 1   1     39
40 21 1     1   1   2       1                           1   1                 1         2   2 1 2   1       1     1       2 40
41 21 2         1   1 1 1           1   1     1 2       1       1     1       1     2     1           1   1 1               41
42 21 1   1               1   2 1   1   1           1 1 1                 1         1 1       1   1   1       1   1     1 1 42
43 19   1   1 1 1 1   1                   1     1   1     1   1 1 1         1               1 3         1                   43
44 12 1 2                             1               3                 1     1     1         1   1                         44
45 13     2     1         1                   1             1   1 1   1       1             1 1                 1           45
46 11   1     1 1         1   1                           1     1         2                               1           1     46
47 14             1     1     1       1 1                 1                     1           1 1       1   2       1 1       47
48 8 1                       1                   1           1 1 1       1       1                                         48
49 25   1 1           1       1       1                 1 1     1     2   1     1 1   1     1   2     1       1   1 1 2 1 1 49
50 11         1     1                 1           1         1   1   1     1   1                 1                   1       50
51 16 1 1     1       1               1 2       1       1               2               1 1             1     1 1           51
52 18   1                 1     1                   2     1       1         1 1 2             1   1   1     2         1 1   52
53 16       1         1   1           1 1                       1   2 1               1           1   2           1 1     1 53
54 15       1 1                                                 1               1   1 1           1       2 1   1   1 2   1 54
55 23 1     2         1     1             1     2       2         1       1         1 1     2 1   1 1 1     1         1 1   55
56 18                       1   1   1     1         3 1 1                       1 1     1 1           1             1 2 1   56
57 15 1         1   1           1   1         1                 1     2       1             1     1 1                   1 1 57
58 11                   1 2   1                                       1 1 1         1     1                   1   1         58
59 9         1                             1     1 1           1           1               1       1       1               59
60 17       1     1       1     2 1       1                 1 1   1   1   1             1 1   1             2               60
61 14                 1 1   2 1   1   1 1     2                             1           1   1                       1       61
62 16                   1 1               1 1     1     1 1                   1 1       3               1         2       1 62
63 25     1     1 1     1 1     1         2 1 1 2 2     1   1   1 2 1   1             1                 1 1       1         63
64 14             1             1                     1     1         1     1 1           1 1     1   1 2 1                 64
65 18         2       1 2 1         1 1 1                           1 1 1           1   1         1     1 1             1   65
66 14     1                             1   1                       1 1 1 1       1     1   1           1     1 1 1         66
67 18   1       1                         2   1 1     1   1   1                   1   1 2   2           1               2   67
68 10             1                                   1     1 1                             1             1 1       2     1 68
69 30 1   2   1 1 1 1         2     2       1 1         1 1     1 1   1 1 1 2         1         2   1           2   1 1     69
70 27     2 1 1   1       1 1       1   1   1 2   1         1 1             1   2     1           1     1 2   1   1     1 1 70
71 19 1     1                 1     1     1         1     1         1   1       1 1     1 1       2   1     1 1         1   71
72 13       1         2 1       1 1         1         1                   1                     1         1 1         1     72
73 15   1 1 1     2           1       1             2 1             3       1       1                                       73
74 17   2   1             1 1     4                         1         1             1             1 1 1 1 1                 74
75 14             1   1           1         1         1     1 2 1           1   1           1 2                             75
76 14 1     2       1 2 1       1       1                 1     1           1                 1                         1   76
77 14             1                                     1 1     1   1           1     1   1   2 1 2           1             77
78 17     1     1     1     1       1     1   1             1 1             1 1     1           1 1 1 1             1       78
79 12             1   2 1       1 1                             1           1   1                     1             2       79
80 18       1         1 1           1   1       1   2 1       1                   2   2           1 1   1           1       80
81 18   1   1     1             1   1     1       1       1 1                       1     3         2 1           1     1   81
82 12           1                               1             1   1 1         1         2     1 1                 1   1     82
83 18   1         1             1 1   3 1   1         1 1                         1   1             1 1       1         1 1 83
84 10         1               1       1                   1 1           1 1             1             1             1       84
85 23   1     2               3       1     1   2 1     2   1 1         1   1         1   1               2         1 1     85
86 9 1               2                           1                         1                       1             1     1 1 86
87 13 1   1                               1                 1 1       1   1       1       1             1   1     1       1 87
88 15 1     1   2                                     1         1 1         1 1   1       1     1     1         1     1     88
89 11 1   2                             1                         1     1       1     1                         2   1       89
90 16           2   1           1   1       1 1   1           1     1               1     1           1   1     1 1         90
91 13   1     1           1             1                         1           2     1     1             1   1           1 1 91
92 8 1         1   1 1   1                 1   1                                                         1                 92
93 21     1 1   1       1   2 1 1 1           1       1           1     1     1         1 1 1     1         1   1         1 93
94 23 1 2     2 1       1 1       2           1     1   2 1             1 1                   1 1       1     1 1         1 94
95 12         1 2                       1           1                   1             1         1       1 1         1     1 95
96 9                   1             1   1         1       1       1             1                                   1 1   96
97 27   1   1 1         2 1   1         1 1 2 1 1           1       2 1     1     1 1                   1   1 4       1     97
98 23         1         1         1   3   1   1 1 1 1   1   1           2 1 1         1       1 1   1   1         1         98
99 19               1             1 1         2 1 1 1         1   2 1     1 1 1     1               1             1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Tỉ số bóng đá Thể thao Baccarat casino Cá độ thể thao Game casino Casino game nổ hũ Casino game poker Trò chơi poker sòng bạc poker Baccarat Game poker Trò poker Lô đề Baccarat