Casino game nổ hũ

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
Ngày
/
Tháng
00 9                             1     1   1       1                                               1   1   1           1 1 00
01 13   1     1     1                     1       1 1 1                       2       1             1 1       1             01
02 9                 1             1             1               1                 1           1               1   1   1   02
03 11 1   1           1                     1       1             1         1       1         1         1             1     03
04 5     1                             1                 1         1                     1                                 04
05 5                                                   1 2                     1                         1                 05
06 10 1         1         1       1             1             1     1                     1     1         1                 06
07 11     1 1                               1           1   1 1     1           1               1                   1   1   07
08 11                 1 2 1           1                       1             1                                   1 1 1   1   08
09 7                                       1     1     1 1                     1                                   1 1     09
10 10     1   1                       2       1             1           1 1                         1             1         10
11 12 1 1                           1   1 1       1                   1           1 1     2                     1           11
12 11   1               1     1   1                 1 1                   1         1       1   1     1                     12
13 11       1             2   1     1     2             1       1                                     1           1         13
14 11         1             1                 1 1                         1 1                               1   1 1   1   1 14
15 8   1           1                                   1                                 1       2 1                 1     15
16 6     1                 1   1                               1                       1               1                   16
17 11             2       1                                               1   1     1   1       1       1               1 1 17
18 11 2                       1       1 1                     1     1 1                 1       1       1                   18
19 11 1     1                       1           1       1     1   1                 1           1       1         1         19
20 13       1 1         2           1       1           1                 1   1               1           2         1       20
21 10             1               1         1     1   1   1                 1     1     1                               1   21
22 11         1         1                   1   1     1                         1       1   1           1             1   1 22
23 15   1 1       2   1         1     1                   1         1             1   1   1           1   1   1             23
24 13   1   1   1               1 1           2           1       1               1                       1 1 1             24
25 9       1             1     1       1           1     1 1           1                                       1           25
26 21 2   1                   2         1 1               1     1 1 1     1                       1 3     1 2     1 1       26
27 13 1                               1       1 1           1     1   1           1   1           1   1             1     1 27
28 11             1     1   1                   1                 1                                       1   1   2   1 1   28
29 10                       1                             1 1             1     1         1 1               1           1 1 29
30 14       1                                   1 1         1         1   1 2   1     1               1 1 1       1         30
31 11                       1           1                     1   1       2         1 1           1                 2       31
32 14     1         1           1     1         1   1           1     1 1   1 1   1               1 1                       32
33 12           1                           1                       1 1   2 1             1   1     1     2                 33
34 11     1     1     1                   1   1             1           1     1         1                     1       1     34
35 10                             1       1   1                 1               1   3   1     1                             35
36 12     1   1     1             1     1           1   1           1       1 1   1                 1                       36
37 9   1         1       1   1               1   1     1   1     1                                                         37
38 13     1 1       1 1   1               1           1   1             1                 1   1             1           1   38
39 11                 1   1     1     1   2           1                               1                         1 1   1     39
40 9         2   1   1         1   1   1   1                                                               1               40
41 6                     1     1                   1 1       1     1                                                       41
42 12                 1   1       1   1 1       1   1 1                               1     1           1               1   42
43 12               1       1         1 1 1           1   1               1               1         2                     1 43
44 9             1 2   1             1                             1           1       2                                   44
45 10                   1 1   1 1   1                                   1   1         1           1                 1       45
46 7                               1               2                     1                   1 1                       1   46
47 12   1 1     1 1                                         1       1       1 2       1       1                       1     47
48 11     1               1     1 1   1       1     1                 1             1               1 1                     48
49 9   1       2   1   1     1 1                                                                 2                         49
50 9   1                               1         1       1           1                                 1       1 1       1 50
51 6       1         1                                   1             2                                                 1 51
52 10         1       1 1                   1       1                     1       1           1       1 1                   52
53 9   1       1     1     1 1 1                                 1                         1     1                         53
54 7           1                           1 1                   1                         1                     1 1       54
55 7               1 1                 1       1                     1               1 1                                   55
56 8         1 1 1                         1     1   1           1                                                   1     56
57 8                       1 1   1             1 1   1                                           1               1         57
58 4 1     1                                                           1                             1                     58
59 12     1                             1             1 1       1             1         1 1               1   1   2         59
60 12         1 1                   1 1       1                     1   1       1           1       1                     2 60
61 19                       1             1 2         1     1   1       2       1       1 1 2 1       1 1   1   1           61
62 16           1 1   1 1 1       1           1 1       1         1 1   1             1     1                 1 1           62
63 13 1     1   2   1   1           1                         1               1     1               1   1                 1 63
64 10                               1   1   1           1                     1           2   1 1             1             64
65 9                           1                               1                 1             2 1           1 1 1         65
66 12 1       2       1       1                         1   1 1                       1 1         2                         66
67 9         1                       1           1     1       1 1           1                             1           1   67
68 15 1               1 1           1           1 1 1   1 1       1                                   1   2     1       1   68
69 8               1       1                                   1   1         1         1                             1 1   69
70 9 1             1                     1                           1         1 1           2         1                   70
71 10               1         1     1               1         1                               1 1     1 1           1       71
72 7                             1   1           1             1                             1   1                 1       72
73 6     1   1                                   1   1                                   1                     1           73
74 14             1                       1       1   1 1     1                               1   1 1       1 2       1   1 74
75 15     1             1   1       1   1                   2                     1           1   1 1       1   1       1 1 75
76 11   1         1               1       1       1                         1       1     1     1     1                 1   76
77 18 1 1       1         1     1         1   1               1   1   1     1   1 1 1 1       1                       1   1 77
78 6                       1                 1                             1                   1     1               1     78
79 14 1       1               1           1 2   1     1       1     1         1   1         1   1                           79
80 15       1 1               1 1 1                   1   1     2   1           1   1     1 1                           1   80
81 12   1         1 1       1     1           1         1             2           2                   1                     81
82 9                       1 1               1       1   1                           1                       1     1 1     82
83 9   1       1     1                                     1 1             1         1                         1   1       83
84 10     1               1 1                                   1               1     1 1           1         2             84
85 13       1 1 1 1               1 1   1     1                 1                       1                   1 1 1           85
86 16       1                   1 1       1   1               1   1     2       2   1   1             1     1 1             86
87 7                               1 1                             1               1           1     2                     87
88 12                                                               1   1         1 1 1                   1 1     1 1 1   2 88
89 12 1         1   1   1                                                     2 1 1           1   1         1 1             89
90 11                     1   1       1                   1           2                     2                   1   1 1     90
91 9   1   1         1             1               1                       2   1                           1               91
92 6               1                           1                 1                         2             1                 92
93 18   1   1               1           1         1     1   2 1 1     1 1     1       1                   1 1   1         1 93
94 4               1                             1         1   1                                                           94
95 11     1       1           1 2   1               1                 1   1                 1                   1           95
96 9                         1       1             1                             1             1       1         1   1 1   96
97 12       1             1       1             2           1 1         1                   1   1       1           1       97
98 10 1 1         1     1                       1                     1     1           1 1                   1             98
99 11       1           1   2               1                 1 1         2                             1 1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Tỉ số bóng đá Thể thao Baccarat casino Cá độ thể thao Game casino Casino game nổ hũ Casino game poker Trò chơi poker sòng bạc poker Baccarat Game poker Trò poker Lô đề Baccarat