Casino game nổ hũ

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9           1     1 1                                                         1 1       1   1           1   1           00
01 6       1                 1 1       1                                         1 1                                       01
02 21                 2   1 1 1     1       1     1         1   1                     1     1 1   2   1 3             1 1   02
03 7       1         1     1             1                     1                 1                                 1       03
04 12           1   1                 1     1   1   1   1           1   1                 1           1 1                   04
05 10       1         1         1 1                               1           1 1         1           1               1     05
06 12   1                     1                         1 1               2       1         1             1   2           1 06
07 14   1     1 1                 1                 1 1       1                   1       2           1       1   1       1 07
08 18 1       1   3   1         2             1       1   2   1     1 1 1   1               1                               08
09 7       1           1                                   1                                   1           1   1 1         09
10 12 2     2                                                     1       1                                     1   2 2 1   10
11 7                   1                         1       1 2         1                                                 1   11
12 9             1                         1   1       1     1   1           1     1                           1           12
13 6         1           1                             1                             2     1                               13
14 13     1                         1       1       1           1 1 1       1     1 1   1                       1       1   14
15 8     1           1                                         1   1               1               1   1             1     15
16 15   1       1   1               1               1           1   1 1   1           1         1     1         1     1   1 16
17 5   1                                           1             1     1                                                 1 17
18 10                                             1   1           1       1                   1       1 1   1 1           1 18
19 12             1       1     1 1     2         1                   1                 2 1                               1 19
20 6         1         2                                             1     1                     1                         20
21 8     1                         1     2           1               1 1                                         1         21
22 7     1         1                                 1                 1       2                             1             22
23 17     1     1 1           1   2         1   1 1 1 1 1     1                 1         1         1       1               23
24 10 1   1                 1                                     1     1                     2         1 1       1         24
25 8   1       1                       1                 1 1 1       1                           1                         25
26 9       1                                               1   1   1 1     1             1                     1 1         26
27 4                                   1               1               1     1                                             27
28 10           1     1 1   1           1           1         1             1                                   1       1   28
29 13     1     1                         1           1     1       1 1       1 1 1           1               1           1 29
30 8     1                   1 1                     1                     1       1       1                 1             30
31 9               1                         1         1 1       1 1                   1                   1       1       31
32 8                               1 1         2                 1           1                             1       1       32
33 16   1   2               1     1 1           2     1     1 1                   1                   1       1   1       1 33
34 11                 1     2   1                 1                           1       1               1     2     1         34
35 11               2   1     1                                 1   1             1     1           1     2                 35
36 14   1   1   1       1                         1 1     1   1 1         1             1         1     1           1       36
37 11   1 1 1 1                   1                 1                                 1     1 1                   1 1       37
38 12     1     2     1   1           1                           1   1       1                     1           1         1 38
39 12 2           1                 1       1 1 1                         1           1               1           1     1   39
40 9       1           1                           1   1               1 1         2               1                       40
41 10       1     1                   1                           1 1               1           1         1   1     1       41
42 14         2   1         1               1   1                     1 1             1       1     1     1 1   1           42
43 7                           1                   1               1             1         1         1   1                 43
44 9     1                                     1           1                           2   1           1             1   1 44
45 9                                     1   1           1 1               1 1                     1                     2 45
46 11         1             1   1         1   1                         1       1     1           1 2                       46
47 14 1                 1   1 1   1     1                 1             1           1   1   1     1     1   1               47
48 15 1     1         1           1   1       1               1                   1         1 1 1         1 1   2           48
49 12 2                         1                 1   1             1       1   2                                 1 1 1     49
50 9                                                 1     1         2   1                   1     1 1             1       50
51 7                     1                   1               1 1               2                     1                     51
52 13                                       2 1   2       1 1           2         1 1   1         1                         52
53 8                     1             2   2           1         1                                           1             53
54 11           1 1         2       1                     1   1             1   1               1       1                   54
55 8         1 1                     1           1             1   1                           1                 1         55
56 6             1         1                                   1                             1           1       1         56
57 17   1                     1         1         1           1 1                       1     1 2   1       1 2       2 1   57
58 5               1                   1                                                 1     1                     1     58
59 8               2 1                   1         1                                 1       1                       1     59
60 9   1                   1     1   3 1               1                                     1                             60
61 12     1             1         1         1     1   1 1                 1             1 1 1                           1   61
62 12 1 1         1     1 1                 1     1     1                   1 1         1     1                             62
63 14   1                 1       1 1         1         1                             1   1     2     1       1     1   1   63
64 13                     2 1   1       1     1   1 1                         1 1                 1           1   1         64
65 12                       1         1 1       2 1 1 1                                   1       1                   1   1 65
66 11                               1     2               1   1             2                       1 1         1       1   66
67 17               2     1         1 1       1       1     1   1 1     1   1     1                   1 1             1 1   67
68 13           1     1               1         1       1                 1         1 2             1     2         1       68
69 12         1 1               1 1 1       1               1 1                     2                   1 1                 69
70 12 1         1                           1 1           1     1 1 1         1   1   1                                   1 70
71 14         1         1   1 1       1       1     1       2                       1           1     1     1     1         71
72 13                   1       1 1       1           1   1                         1   1 1         1     1       1 1       72
73 12   1   1 2       1           1   1 1                       1                                                     1 1 1 73
74 13         1 1 1     1                                   1   1       1       1 1   1 1   1                       1       74
75 4                                     2                       1                                         1               75
76 12         1         1     1 1 1           1         1                 3     1                                   1       76
77 10                           1     1           1                         1 1                   1 2             1     1   77
78 8                 1   1   1 1                   1                       1                     1                 1       78
79 12         1     1 1       1                 2   1         1                     1         1       1   1                 79
80 13     2                         1   1                         2             1     1 1     1         1           1 1     80
81 17   1                     2   1         1 2                       1 1 1 1 1           1 2   1           1               81
82 11 1                     1             1 1           1     1 1   1         1                   1               1         82
83 9           1   1     1                             1             1                         1       1 1               1 83
84 7   1   1         1                           1                         1             1                           1     84
85 8                               1                 2             1                 1         1 1                     1   85
86 13 1           1                       2   1         1 1               1                   2   2               1         86
87 7 1               1       1                                     1         1           1                         1       87
88 6               1                                 1                 1                 1                 1 1             88
89 9                               2           1             1         1               1   1               1   1           89
90 15     1                     1       1                         1         1     1 1 1 1       1 1     1       2       1   90
91 14   1   1     1 1     1         1     2                   1     1           1                   1         1       1     91
92 8 2   1         1                               1                           1                           1           1   92
93 13 1       1   2       1                     1         1                       1       1 1             1   2             93
94 12               1   1     2 1     1       1             1         1                         1               1         1 94
95 8     1 1       1         1   1                                   2           1                                         95
96 9     1   1                       1     1                             1   1             1         1 1                   96
97 10   1         1     1 1               1     1                         1   1           1                     1           97
98 9                     1           1                                       1 1                 1 1   1 2                 98
99 10   1                 1         1   1                 2     1                                                       2 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Tỉ số bóng đá Thể thao Baccarat casino Cá độ thể thao Game casino Casino game nổ hũ Casino game poker Trò chơi poker sòng bạc poker Baccarat Game poker Trò poker Lô đề Baccarat